Els contenidors vermells de reciclatge, encara que poc habituals, són molt útils i un dels que eviten una major contaminació ambiental. Podem considerar-los per emmagatzemar residus perillosos com bateries, piles, insecticides, olis, aerosols, o productes tecnològics. Depenent de cada zona, podem trobar addicional-ment alguns contenidors específics per a aquest tipus de materials. Els més comuns són els contenidors de piles que es troben en tot tipus de marquesines o mobiliari urbà d’algunes ciutats. En cas de tenir dubtes o no tenir un contenidor d’aquestes característiques a prop, haurem contactar amb el nostre ajuntament perquè ens de les indicacions correctes.