La nostra intenció és crear el navegador més complet, fixant-nos en els grans navegadors i agafant els millors aspectes de cada una, i cear així el millor navegador que permeti que qualsevol persona des de qualsevol part del món pugui informar-se sobre el que vulgui.